Sunday, 24 February 2019

Sunday - Photos of fossils

Unioid
Strange probable vertebra
Pretty vertebra
Fish jaw?
Knobbly
Vertebra?

No comments:

Post a Comment